Back to top

Wettelijke informatie

QUBIZ is een initiatief van Schaubroeck NV. Op deze pagina lees je onze cookiepolicy en onze privacyverklaring.

Verkoopsvoorwaarden Qubiz (Schaubroeck NV)

1. Algemeen 

Deze verkoopsvoorwaarden maken altijd integraal en ontegensprekelijk deel uit van elke schriftelijk bevestigde overeenkomst tussen de klant en Schaubroeck N.V., hetzij per brief, hetzij per e-mail. 

2. Bevestigingen 

2.1. De reservatie is pas definitief als dit contract door de klant voor akkoord is ondertekend, in het bezit is van Schaubroeck N.V. en de gevraagde voorschotten en/of waarborgsommen betaald zijn. 

2.2. De ondertekenaar van dit contract garandeert door zijn ondertekening dat hij hiertoe bevoegd is. 

2.3. Wijzigingen en toevoegingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen ondertekend zijn. 

3. Voorschot en waarborg 

3.1. Het is Schaubroeck N.V. toegelaten de klant een voorschot en/of waarborgsom te vragen. 

3.2. Indien de gevraagde voorschotten en/of waarborgsommen niet betaald zijn binnen de gestelde termijn zal het contract van rechtswege, zonder ingebrekestelling, als éénzijdig verbroken gelden ten laste van de klant. 

4. Wijziging van het aantal deelnemers of annulatie van een gereserveerd evenement door de klant

4.1. Elke wijziging van het aantal deelnemers van een gereserveerd evenement moet schriftelijk worden medegedeeld aan Schaubroeck N.V., ten laatste 8 dagen voor aanvang van het evenement. 

4.2. Bij een wijziging van het aantal deelnemers, niet overeenkomstig het art. 4.1. meegedeeld, zal het oorspronkelijk aantal geboekte deelnemers of het actueel aanwezige aantal worden aangerekend, afhankelijk van welk aantal het grootste is. 

4.3. Annuleren van een gereserveerd evenement kan enkel per e-mail of aangetekend schrijven. In geval van annulatie bij aangetekend schrijven geldt de datum van ontvangst van dit schrijven als annulatiedatum en dit wordt geacht 3 werkdagen te zijn, na de postdatum van de verzending. 

4.4. In geval van annulatie van een gereserveerd evenement, meer dan 1 maand voor aanvang, wordt 75 euro aangerekend als administratiekosten.

4.5. In geval van annulatie van een gereserveerd evenement, meer dan 14 dagen voor aanvang, wordt 20% van het totale bedrag van de verhuurkosten aangerekend als annulatiekosten. Er worden geen kosten voor catering in rekening gebracht. 

4.6. In geval van annulatie van een gereserveerd evenement, minder dan 14 dagen, voor aanvang, wordt 50 % van het totale bedrag van de verhuurkosten aangerekend aan annulatiekosten. De kost voor catering (max. 100%) wordt integraal in rekening gebracht en zal afhangen van de door de traiteur genomen voorbereidingen. Dit zal worden aangetoond aan de hand van de factuur van de traiteur.

4.7 In geval van annulatie van een gereserveerd evenement minder dan 3 dagen voor het event wordt 100% van het totale bedrag van de verhuurkosten aangerekend aan annulatiekosten. De kost voor catering (max. 100%) wordt integraal in rekening gebracht en zal afhangen van de door de traiteur genomen voorbereidingen. Dit zal worden aangetoond aan de hand van de factuur van de traiteur. 

5. Verantwoordelijkheden 

5.1. De klant zal de benaming Qubiz (Schaubroeck N.V). alleen gebruiken ter aanduiding van de plaats, waar het evenement plaatsvindt. De klant zal er in zijn uitnodigingen en andere bekendmakingen over waken, niet de indruk te wekken dat Qubiz (Schaubroeck N.V.) organisator of mede-organisator is van het evenement. Elke weergave van grafische afbeeldingen van Qubiz (Schaubroeck N.V.) of een gedeelte ervan in aankondigingen van de klant, moet vooraf aan Qubiz (Schaubroeck N.V.) worden voorgelegd ter goedkeuring. 

5.2. Publiciteit mag gevoerd worden. Bij het einde van het evenement moet alle publiciteit (zowel in de gebouwen als op de terreinen) verwijderd worden zodat de gebouwen in hun oorspronkelijke staat worden achtergelaten. 

5.3. De klant zal Qubiz (Schaubroeck N.V). vrijwaren tegen iedere eis tot schadevergoeding door derden ingeval deze schade werd toegebracht door de deelnemer(s) van zijn evenement. 

5.4. De klant is eveneens aansprakelijk voor elke schade toegebracht aan Qubiz (Schaubroeck N.V.) (gebouwen, infrastructuur, technologische ondersteuning, ...) of aan zijn personeel, door de deelnemer(s) van het evenement. 

5.5. Indien blijkt dat het evenement substantieel afwijkt van de beschrijving in het contract, of indien het evenement en/of het gedrag van de deelnemers, storend is voor evenementen in een van de andere zalen (in strijd met de goede zeden, geluidsoverlast, enz...), heeft Qubiz (Schaubroeck N.V.) het recht het evenement stil te leggen, de deelnemers de toegang te ontzeggen, en de reeds aanwezige personen te doen verwijderen. 

5.6. De klant aanvaardt de lokalen in de staat waarin deze zich bevinden en zal deze in dezelfde staat verlaten, zoniet worden alle herstellingen of kosten van abnormale schoonmaak uitgevoerd ten laste van de klant. 

5.7. De klant staat in voor de betaling van alle kosten die betaald dienden te worden door de deelnemer(s) van haar evenement. 

5.8. De klant staat in voor de betaling van alle belastingen, taksen en kosten die aan derden verschuldigd zijn vanwege het evenement zelf, zoals bv. auteursrechten op muziekuitvoeringen (o.a. SABAM), socialezekerheidsbijdragen voor optredende kunstenaars, alsook voor personen die de klant, haar leveranciers of onderaannemers in Qubiz (Schabroeck N.V.) tewerk stelt. 

6. Betaling

6.1. Al onze facturen zijn betaalbaar op ons adres binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. 

In geval dat de factuur niet betaald wordt op de vervaldag zal, zonder voorafgaande ingebrekestelling, het bedrag van de factuur verhoogd worden met enerzijds de inningskosten ten bedrage van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 100,00 en anderzijds verwijlintresten gelijk aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met 2% en dit vanaf de factuurdatum tot aan de datum van volledige vereffening van de factuur. 

7. Rechtspraak 

7.1. Elke betwisting aangaande de facturen valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Gent.

Cookiepolicy

1 Cookies

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op jouw lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: er zijn technische cookies (bijvoorbeeld voor het bijhouden van taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies die verlopen na één sessie) en tracking cookies (cookies die jouw gedrag op het internet volgen en bijhouden, om jou op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten.

Schaubroeck NV is gevestigd in België en volgt bijgevolg de Belgische wetgeving inzake cookies.

2 Doel en nut van cookies

Schaubroeck NV wil elke bezoeker van de website zo goed mogelijk informeren over zijn rechten onder de Belgische wetgeving inzake cookies, en over welke cookies Schaubroeck NV gebruikt. Door de website te gebruiken gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen Schaubroeck NV om jouw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera) en om jou meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Als je de website van Schaubroeck NV wil consulteren, is het aan te raden dat de technische instellingen voor cookies ingeschakeld werden. Zonder ingeschakelde cookies kan Schaubroeck NV geen probleemloos bezoek op de website garanderen. Indien je de cookies liever niet wenst, ben je als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen.

Wij gebruiken cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze van belang kunnen zijn.

3 Soorten cookies gebruikt door Schaubroeck NV

Wij gebruiken enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken. Hieronder een overzicht:

Noodzakelijk

Essentiële eigen diensten voor de correcte werking van de site, zoals sessievoorkeuren en cookievoorkeuren bewaren.

NaamFunctieDuurProviderType
october_sessionOpslag van sessievoorkeuren tijdens uw bezoek, zoals taalkeuze.2 uurEigen websiteFirst party
klaroBijhouden van uw cookievoorkeuren180 dagenEigen websiteFirst party
klaro_user_idKoppelen van een unieke, anoniemen ID aan uw cookievoorkeuren voor audit doeleinden180 dagenEigen websiteFirst party

Analyse

Externe diensten die inzicht brengen in de bezoeken aan deze site.

NaamFunctieDuurProviderType
_gaGebruikers onderscheiden van mekaar.2 yearsGoogle LLCThird party
_ga_<container-id>Sessie toestand bijhouden.2 yearsGoogle LLCThird party

Functioneel

Chatfuncties, ingebedde kaarten van Google en meer.

NaamFunctieDuurProviderType
tidio_state_<id>localStorageTidio LLCThird party
tidio_state_<id>_lastMessageFromVisitorTimestamplocalStorageTidio LLCThird party
tidio_state_<id>_cachelocalStorageTidio LLCThird party

Marketing

Informatie over je bezoek opslaan om je correct te woord te staan tijdens je contactname.

NaamFunctieDuurProviderType
__hssrcTo store a unique session IDSessieLeadinfo B.V.Third party
__hstcTo store time of visit.13 maandenLeadinfo B.V.Third party
_ashkiiOnbekendSessieLeadinfo B.V.Third party
_clckTo store a unique user ID.1 jaarLeadinfo B.V.Third party
_clskTo store and combine pageviews by a user into a single session recording.1 dagLeadinfo B.V.Third party
_gcl_auTo store and track conversions.PersistentLeadinfo B.V.Third party
_gcl_awTo provide ad delivery or retargeting.90 dagenLeadinfo B.V.Third party
_gidTo store and count pageviews.1 dagLeadinfo B.V.Third party
_uetsidTo store and track visits across websites.1 dagLeadinfo B.V.Third party
_uetvidTo store and track visits across websites.13 maandLeadinfo B.V.Third party
_wicasaOnbekend3 uurLeadinfo B.V.Third party
hubspotutkTo store and track a visitor's identity.13 maandLeadinfo B.V.Third party
snowplowOutQueue_leadinfo_cl1_post2.expireslocalStorageOnbekendLeadinfo B.V.Third party
_li_id.bddflocalStorageOnbekendLeadinfo B.V.Third party
_li_id.bddf.expireslocalStorageOnbekendLeadinfo B.V.Third party
_li_ses.bddf.expireslocalStorageOnbekendLeadinfo B.V.Third party
snowplowOutQueue_leadinfo_cl1_post2localStorageOnbekendLeadinfo B.V.Third party
_li_ses.bddflocalStorageOnbekendLeadinfo B.V.Third party

Eigen website

Plaatsing van cookies en verwerking van uw IP-adres door de eigen website en webserver zonder tussenkomst van externe diensten. Verwerkingslocatie: België

Twilio Ireland Limited

Aanbieder van e-maildiensten (het verzenden van de ingaven van het contactformulier naar ons e-mailadres). Verwerkingslocatie: EU

Meer informatie over deze provider

Google LLC

Analyse van de bezoeken aan de site, vertaalfuncties. Verwerkingslocatie: VS

Meer informatie over deze provider

Tidio LLC

Aanbieder van communicatiediensten voor commerciële doeleinden. Verwerkinglocatie: VS

Meer informatie over deze provider

Leadinfo B.V.

Analysetool voor het herkennen van zakelijke websitebezoekers, om deze om te vormen naar leads. Verwerkingslocatie: Nederland

Meer informatie over deze provider

4 Beheer van cookies

Bij eerste bezoek aan de site krijg je de keuze om specifieke cookies van derde partijen al dan niet per categorie of per aanbieder uit te schakelen. Je kunt ten allen tijde je voorkeuren aanpassen door onderaan op "Privacyvoorkeuren" te klikken. We houden je cookievoorkeuren 180 dagen bij en vragen bij een volgend bezoek opnieuw welke cookies je al dan niet wil goedkeuren.

5 Rechten van de bezoekers

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken, heb je als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Als betrokkene kan je volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op verzet: Indien er sprake is van een zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kan men zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens.
 • Recht op toegang: Iedere betrokkene die zijn identiteit bewijst, beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën van gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.
 • Recht op verbetering: Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betrokkene steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden.

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in onze Privacyverklaring. Meer informatie over de rechten van bezoekers vind je ook in de Privacyverklaring hieronder.

6 Laatste wijziging

Deze cookie policy werd laatst gewijzigd op:

26/03/2024

Privacyverklaring 

Wij respecteren de privacy van iedereen die met Schaubroeck NV in contact komt. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDRP) stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Schaubroeck NV met persoonsgegevens omgaat.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Schaubroeck NV met hoofdzetel te Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0401.044.520.  (in deze privacy policy ook Schaubroeck NV, “wij” of “ons” genoemd), is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onder “persoonsgegevens” verstaan we alle informatie die je direct, maar ook indirect, kan linken aan een individueel persoon. Dit zijn vaak voor de hand liggende gegevens zoals naam, emailadres en telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook jouw IP-adres.

De term “verwerking” dekt een ruime lading handelingen die -al dan niet met behulp van geautomatiseerde digitale processen- uitgevoerd kunnen worden. Zo verstaan we onder verwerking o.a. het verzamelen, opnemen, organiseren, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verdelen of beschikbaar stellen (op welke manier dan ook), het samenbrengen, combineren, archiveren, verwijderen of definitief vernietigen van gegevens.

Waarom hebben wij die gegevens nodig?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van uw relatie met Schaubroeck NV. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om te kunnen reageren op een door u verzonden informatieverzoek m.b.t. onze producten of diensten;
 • om u telefonisch of schriftelijk te bereiken ten einde onze dienstverlening uit te kunnen voeren bij het gebruik van onze producten;
 • om u te informeren over wijzigingen binnen onze dienstverlening en productaanbod;
 • om u te voorzien van onze nieuwsbrief en/of te informeren over onze projecten, informatie- of studiedagen, opleidingen, technologische evoluties in de sector, …;
 • om uw inschrijving (vb. voor een opleiding, infodag of evenement) te kunnen verwerken.

Op het moment dat u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor één van onze activiteiten (bijvoorbeeld een nieuwsbrief, aanvraag tot informatie, inschrijving voor een studiedag, …), dan heeft Schaubroeck NV een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie. Dit zo lang u niet heeft aangegeven dat u zich van deze informatievoorziening of dienstverlening wil uitschrijven.

Indien uw bestuur/organisatie/bedrijf klant is van Schaubroeck NV, dan verwerken wij uw gegevens als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten die voortvloeiend uit de klant-leverancierrelatie of op grond van de wet.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Schaubroeck NV bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn start direct na registratie van de gegevens en uw gegevens worden verwijderd op het moment dat deze niet langer relevant zijn voor de dienstverlening.

Voor politieke mandatarissen is dit bijvoorbeeld gedurende de ganse duur van de legislatuur en/of het mandaat, voor een gebruiker bijvoorbeeld zolang hij/zij gebruik maakt van één of meerdere van onze toepassingen.

Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Schaubroeck NV op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Bescherming van de persoonsgegevens

Gegevensbeveiliging is voor ons zeer belangrijk en wij verbinden ons ertoe de nodige fysieke en passende technische en organisatorische (voorzorgs)maatregelen te nemen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Indien samengewerkt of beroep gedaan wordt op derde partijen voor het verwerken van gegevens zullen we steeds een overeenkomst sluiten met de partij zodat ook deze zich ertoe verbindt te handelen conform de voorwaarden gesteld in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd).

Toegang tot de gegevens

We beperken de toegang tot jouw gegevens tot de personeelsleden en diensten die strikt noodzakelijk zijn voor het verwerken van persoonsgegevens.

Deze website gebruikt diensten van onderstaande (externe) partners, die al dan niet cookies hanteren en uw persoonsgegevens verwerken.

 • Eigen website
  Plaatsing van cookies en verwerking van uw IP-adres door de eigen website en webserver zonder tussenkomst van externe diensten. Verwerkingslocatie: België
 • Twilio Ireland Limited
  Aanbieder van e-maildiensten (het verzenden van de ingaven van het contactformulier naar ons e-mailadres). Verwerkingslocatie: EU
  Meer informatie over deze provider
 • Google LLC
  Analyse van de bezoeken aan de site, vertaalfuncties. Verwerkingslocatie: VS
  Meer informatie over deze provider
 • Tidio LLC
  Aanbieder van communicatiediensten voor commerciële doeleinden. Verwerkinglocatie: VS
  Meer informatie over deze provider
 • Leadinfo B.V.
  Analysetool voor het herkennen van zakelijke websitebezoekers, om deze om te vormen naar leads. Verwerkingslocatie: Nederland
  Meer informatie over deze provider

Onze medewerkers ondertekenen bovendien een medewerkerspolicy die hen ertoe verbindt jouw gegevens als een goede huisvader te beheren (niet foutief verwerken, niet verkopen, niet ongevraagd verwijderen, en alle andere vorm van onredelijke verwerking van jouw persoonsgegevens).

Bron van de gegevens

De gegevens die we verwerken kunnen afkomstig zijn van verschillende bronnen, zoals:

 • informatie die u ons verstrekt hebt door uw inschrijving op onze nieuwsbrief;
 • ter gelegenheid van informele of commerciële contacten, ter voorbereiding van een project, tijdens een prospectiefase, uw bezoek aan een beursstand, …;

Gegevens inzien en aanpassen

U heeft steeds recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens en wij zullen deze op uw verzoek verwijderen.

Indien u meer informatie wilt over Schaubroeck NV, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op met:

Schaubroeck NV nv

Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Google Analytics

De bezoekgegevens van de website worden bijgehouden. Hiervoor wordt met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en de gegevens de uw browser meestuurt geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt voor statische analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website. Dit alles om de website te kunnen optimaliseren. Voor het uitvoeren van de analyses gebruiken wij Google Analytics. Lees hiervoor ook het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Via onze website kunnen ook cookies geplaatst van Google, als deel van de Analytics-dienst. Google kan de verzamelde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Linken naar Sociale Media

Op onze website zijn knoppen opgenomen waardoor u wordt doorverwezen naar Sociale Media-sites (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, …). De knoppen op onze website zijn hyperlinks en bevatten geen code van de desbetreffende Sociale Media-sites.  Bij het bezoeken van deze Sociale Media-sites bestaat wel de mogelijkheid dat er door hen cookies geplaatst worden. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Sociale Media-sites om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Gebruik van foto’s en video’s door Schaubroeck NV

Tijdens evenementen, vergaderingen, opleidingen, persmomenten en info- of studiedagen (niet-limitatieve lijst, hierna genoemd ‘evenementen’) die georganiseerd worden door Schaubroeck NV in haar kantoren of op een andere locatie, kunnen er mogelijk door Schaubroeck NV – of door een derde in opdracht van Schaubroeck NV – foto’s genomen worden en/of video-opnamen gemaakt worden. Deze kunnen gebruikt worden op onze sociale mediakanalen, nieuwsbrieven, presentaties, publicaties, e.d.

Deze foto’s en video’s hebben een louter informatief karakter en dienen in de meeste gevallen ter ondersteuning van een artikel, een reportage of een bericht in onze nieuwsbrief of onze sociale media-kanalen, waarbij de weergave van personen bijkomstig is.

Bezoekers van – of deelnemers aan – Schaubroeck NV evenementen verklaren geen aanspraak te maken op enigerlei vergoeding voor de afstand van portretrechten of voor het gebruik van foto’s en beelden.

Indien u niet akkoord gaat met het gebruik van de opname(n), deel dan uw bezwaar mee tijdens het evenement of contacteer Schaubroeck NV / Qubiz via info@qubiz.be met een duidelijke verwijzing naar de desbetreffende foto en/of video-opname(n).

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U hebt het recht op inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Aanpassing privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Schaubroeck NV adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Terug naar homepagina

Jouw privacyvoorkeuren

Er zijn nog geen privacyvoorkeuren van u geregistreerd.

Vragen? Contacteer ons!